<
Trang chủ » Tra từ
lòng  
[lòng]
  • heart; soul; mind
  • bowels ; entrails
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt