<
Trang chủ » Tra từ
lính thuỷ đánh bộ  
[lính thuỷ đánh bộ]
  • marine
Some 5,000 US marines and South Vietnamese soldiers are besieged by two North Vietnamese army divisions at Khe Sanh
      • Marines
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt