<
Trang chủ » Tra từ
lí trí  
danh từ
  • khả năng của con người, nhận thức sự vật bằng suy luận
hành động theo lí trí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt