<
Trang chủ » Tra từ
  
[lê]
động từ
  • to drag (one's feet)
danh từ
  • pear
pear-tree
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt