<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lévrier  
danh từ giống đực
  • chó săn thỏ
  • (nghĩa bóng, từ cũ nghĩa cũ) chó săn, mật thám
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt