<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lésion  
danh từ giống cái
  • thay đổi cấu trúc của mô, của cơ quan vì lý do bệnh hoạn
  • (luật pháp) thiệt hại mà một bên phải chịu trong hợp đồng hay trong sự chia phần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt