<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
léser  
ngoại động từ
  • (y học) làm hoại mô (một cơ quan)
  • (luật pháp) làm thiệt hại cho (ai); làm cho (ai) mất cái gì
làm phương hại đến quyền lợi của ai
  • (nghịa bóng) xúc phạm đến, làm tổn thương đến
xúc phạm đến lòng tự ái của ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt