<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lève  
danh từ giống cái
  • chuyển động lên (của go trên khung cửi)
  • lối dệt go lên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt