<
Trang chủ » Tra từ
lão  
[lão]
  • old
Old man
  • I (when addressing people of one's grandchildren's age)
  • (nghĩa xấu) he
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt