<
Trang chủ » Tra từ
lãnh thổ  
[lãnh thổ]
  • domain; territory
To live in German territory
To defend one's territory
  • territorial
Terriorial rights
Territorial integrity
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt