<
Trang chủ » Tra từ
lâu dài  
[lâu dài]
  • long
It's long and difficult work
  • long-term
Their government has no long-term housing strategy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt