<
Trang chủ » Tra từ
làm xong  
[làm xong]
  • to finish; to complete
Finish your homework before you go off to play !
How soon can you finish it?
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt