<
Trang chủ » Tra từ
làm toán  
[làm toán]
  • to do sums; to handle figures; to calculate
To learn how to do addition; To learn how to add up
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt