<
Trang chủ » Tra từ
knowledge  
['nɔlidʒ]
danh từ
 • sự hiểu biết; sự am hiểu
một đứa bé chẳng biết gì về điều thiện và điều ác
 • kiến thức; sự giỏi về một lĩnh vực nào đó
kiến thức rộng
tôi chỉ có một kiến thức hạn chế về máy tính
giỏi tiếng Anh
tôi không giỏi tiếng Pháp
 • tri thức
tất cả các ngành của tri thức
toàn bộ tri thức của loài người về vấn đề này
tri thức là sức mạnh
   • được mọi người biết đến
   • được ai biết đến
chúng tôi được biết là anh đã lừa đảo công ty
   • theo như người ta biết
theo tôi biết thì từ trước đến nay cô ta chưa hề đi trễ
   • có/không cho ai biết
anh ta bán xe mà không cho vợ biết
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt