<
Trang chủ » Tra từ
knot  
[nɔt]
danh từ
 • gút, nơ
thắt nút, buộc nơ
 • (nghĩa bóng) vấn đề khó khăn
tự lôi mình vào những việc khó khăn
 • điểm nút, điểm trung tâm, đầu mối (một câu chuyện...)
 • (hàng hải) hải lý
 • mắt gỗ, đầu mấu; đốt, khấc (ngón tay...)
 • nhóm, tốp (người); cụm (cây)
họp lại thành nhóm
 • u, cái bướu
 • cái đệm vai để vác nặng
 • mối ràng buộc
mối ràng buộc vợ chồng, nghĩa vợ chồng
   • lấy nhau, lập gia đình với nhau
ngoại động từ
 • thắt nút (dây), buộc chặt bằng nút; thắt nơ
 • nhíu (lông mày)
 • kết chặt
 • làm rối, làm rối beng
nội động từ
 • thắt lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt