<
Trang chủ » Tra từ
knee  
[ni:]
danh từ
 • đầu gối
đến tận đầu gối
 • chỗ đầu gối quần
quần phồng ra ở chỗ đầu gối
 • (kỹ thuật) khuỷu, khớp xoay
 • chân quỳ hình thước thợ ( (cũng) knee bracket ); thanh (sắt, gỗ) uốn gãy góc
   • quỳ gối trước ai
   • chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào
   • bắt ai phải quỳ gối, bắt ai phải đầu hàng
   • đứng dậy (sau khi quỳ)
   • giúp đỡ ai, phụ tá ai
   • (thể dục,thể thao) đỡ (một võ sĩ quyền Anh) cho quỳ xuống giữa hai hiệp đấu
   • quỳ gối
   • quỳ gối trước ai, quỵ luỵ ai, van nài ai i
   • quỳ gối, quỵ luỵ, van nài, hạ mìnhh
   • còn chưa rõ, chưa biết, chưa chắc chắn
ngoại động từ
 • hích bằng đầu gối, đụng bằng đầu gối
 • làm chắc (khung...) bằng sắt thước thợ
 • (thông tục) làm phồng (quần) ở chỗ đầu gối
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt