<
Trang chủ » Tra từ
kim  
[kim]
  • needle
Magnetic needle
  • hand (of clock)
Hour hand
Minute hand
Second hand
  • metal
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt