<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
kilo  
['ki:lou]
danh từ, (viết tắt) của kilogram ; kilometre
  • ki-lô; ki-lô-gam
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt