<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
kilometer  
['kilə,mi:tə]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ki-lô-mét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt