<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
kilogram  
['kiləgræm]
Cách viết khác : kilogramme ['kiləgræm]
danh từ
  • ki-lô-gam
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt