<
Trang chủ » Tra từ
kill  
[kil]
ngoại động từ
 • giết, giết chết, làm chết, diệt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
bị giết ngay tại chỗ
giết thì giờ
làm chết màu
 • giết làm thịt (một con bò...)
 • tắt (máy...); làm át, làm lấp (tiếng...)
tiếng trống làm át tiếng đàn dây
 • làm tiêu tan, làm hết (hy vọng...)
 • làm khỏi, trừ diệt (bệnh, đau...)
 • làm thất bại, làm hỏng; bác bỏ
bác bỏ một dự luật (ở quốc hội...)
 • làm phục lăn, làm choáng người, làm thích mê, làm cười vỡ bụng
diện choáng người làm cho thiên hạ phục lăn
câu chuyện làm cho tôi cười gần chết
 • gây tai hại, làm chết dở
vì ân cần tử tế quá mà gây tai hại cho ai
 • (thể dục,thể thao) bạt một cú quyết định (quần vợt); chận đứng (bóng đá)
 • (kỹ thuật) ăn mòn
nội động từ
 • giết thịt được
lợn vào tuổi này giết thịt chưa được tốt
   • giết sạch, tiêu diệt
   • giết dần, giết mòn
   • một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện
   • mổ lợn ăn mừng
   • nói ra để thiên hạ khỏi tò mò nữa
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cười vỡ bụng
   • tham lợi nhỏ trước mắt mà quên mất lợi lớn lâu dài; tham bát bỏ mâm
   • nhất chín nhì bù, được ăn cả, ngã về không
một kế hoạch liều lĩnh
danh từ
 • sự giết
 • thú giết được (trong cuộc đi săn)
   • có mặt đúng lúc
   • chuẩn bị giáng đòn quyết định
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt