<
Trang chủ » Tra từ
khuyết tật  
[khuyết tật]
  • defect; flaw
A gem with many flaws in it
  • handicap; disability
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt