<
Trang chủ » Tra từ
khuyết điểm  
[khuyết điểm]
  • gap; lacuna; shortcoming; defect; demerit
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt