<
Trang chủ » Tra từ
khuyên nhủ  
[khuyên nhủ]
  • Admonish lovingly.
Husband and wife admonish each other lovingly.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt