<
Trang chủ » Tra từ
khiếm khuyết  
[khiếm khuyết]
  • defect; shortcoming
Three are still many shortcomings in this piece of job .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt