<
Trang chủ » Tra từ
khe  
[khe]
  • slit; slot; chink; interstice
chink in a door
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt