<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
khứu  
[khứu]
động từ
  • to smell
(sense of) smell
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt