<
Trang chủ » Tra từ
khổng lồ  
[khổng lồ]
  • colossal; giant; titanic; gigantic; huge; enormous
A colossal bronze statue
100 francs isn't a huge amount of money
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt