<
Trang chủ » Tra từ
khỏi bệnh  
[khỏi bệnh]
  • to be well again; to recover from an illness; to get over an illness; to survive an illness
You'll soon be well again!
Get well soon!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt