<
Trang chủ » Tra từ
khẳng định  
[khẳng định]
  • to affirm; to assert
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt