<
Trang chủ » Tra từ
khẩu phần  
[khẩu phần]
  • (food) ration; helping; serving; portion
Ration card
Calories per serving
Very good! Everybody will get double rations of steaks tonight!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt