<
Trang chủ » Tra từ
khúc  
[khúc]
danh từ
  • piece; section; chunk
piece of cloth
chunk of wood
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt