<
Trang chủ » Tra từ
không trung  
[không trung]
  • air
To throw a stone (up) in the air
In-flight/mid-air refuelling
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt