<
Trang chủ » Tra từ
không chịu được  
[không chịu được]
  • cannot stand/tolerate/endure/support/bear
I cannot bear/tolerate his spiteful remark
He cannot endure seeing children mistreated; He cannot endure to see children mistreated; He cannot stand seeing children mistreated
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt