<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
không…không  
  • 没?没?. <用在两个反义的形容词前面,多表示应区别而未区别(有不以为然的意思)。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt