<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
không…cũng không  
  • 道叢粎 <嵌入意义相反的两个单音的形容词,表示'既不…也不…'的意思。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt