<
Trang chủ » Tra từ
khô  
[khô]
  • waterless; dry
To have dry eyes
Hand-drier; blower
Don't wear that shirt, it hasn't been aired !
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt