<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
key status indicator  
Tin học
  • chỉ thị trạng thái phím Một thông báo trạng thái trên màn hình, được hiển thị bởi nhiều trình ứng dụng, để báo cho bạn các phím hai trạng thái nào (nếu có) đang hoạt động trên bàn phím.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt