<
Trang chủ » Tra từ
kỷ  
[kỷ]
  • Small table.
A small mother-of-pearl inlaid tea-table.
  • The sixth Heavenly stem.
  • (địa lý) Period.
Jurassic period.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt