<
Trang chủ » Tra từ
kịch bản  
[kịch bản]
  • film script; scenario; screenplay
To script a romantic film; To write the screenplay for a romantic film
Scenario writer; Screenwriter; Scripwriter; Scenarist
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt