<
Trang chủ » Tra từ
kẻ cả  
[kẻ cả]
  • avuncular; upstage; uppish; bossy; patronizing
To speak to somebody in an avuncular tone; to talk down to somebody
Patronizing attitude
To be patronizing towards somebody
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt