<
Trang chủ » Tra từ
kẹp  
[kẹp]
  • clip; clamp; peg
Artery clip
Clothes-peg
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt