<
Trang chủ » Tra từ
  
tính từ
  • cẩn thận, đầy đủ đến từng chi tiết
cày sâu bừa kĩ, được mùa có phen (ca dao); soạn bài kĩ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt