<
Trang chủ » Tra từ
kính  
[kính]
  • to respect
You don't respect his parents, so he doesn't want to marry you
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt