<
Trang chủ » Tra từ
  
[kì]
động từ
  • to rub off; to rub out
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt