<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
juridiction  
danh từ giống cái
  • quyền xét xử, tài phán; phạm vi xét xử
ngoài phạm vi xét xử
  • cấp toà án
      • (thân mật) việc ấy không liên quan gì đến anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt