<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jugement  
danh từ giống đực
  • sự xét xử; bản án
vào ngày xét xử
sự xét xử một bị cáo
huỷ một bản án
tuyên án
kháng cáo một bản án
  • năng lực phán đoán, sự phán đoán, sự đánh giá
sự phán xét của lịch sử
thiếu năng lực phán đoán
lỗi phán đoán
  • (tôn giáo) lời phán quyết (của Chúa)
      • kiện ai ra toà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt