<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
juge  
danh từ giống đực
  • thẩm phán, quan toà
bà thẩm phán
  • người phân xử, trọng tài; người xét xử
trọng tài đua ngựa
  • người đánh giá
là người đánh giá giỏi về nghệ thuật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt