<
Trang chủ » Tra từ
judgement  
['dʒʌdʒmənt]
Cách viết khác : judgment ['dʒʌdʒmənt]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt