<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jouteur  
danh từ giống đực
  • (văn học) người đấu, người đua tranh
  • (sử học) người đấu giáo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt